Inbjudan till medverkan i ett rättsnätverk mot diskriminering

 

För den som har drabbats av diskriminering och rättighetskränkningar i Sverige finns små möjligheter att få upprättelse. Diskriminerings-
ombudsmannen (DO) driver få av de ärenden som anmäls. DO har klargjort att DO riktar in sig på att driva praxisbildande ärenden. Utöver fackliga organisationer driver mycket få andra aktörer rättsprocesser gällande diskriminerings- och rättighetsfrågor. Det innebär att de flesta som blir diskriminerade idag inte kan få sina ärenden prövade i domstol.

Vi vill med detta utskick undersöka ditt intresse för att medverka som jurist i ett nätverk av jurister som vill engagera sig för att ideella organisationer och enskilda ska kunna driva diskrimineringsärenden i domstol.

Vi som står bakom detta initiativ Diskrimineringsbyrån Uppsala, Independent Living Institute, Apply Human Rights och Internationella Juriskommissionens svenska avdelning (ICJ Sverige) hoppas att du vill vara med oss i detta arbete! Kanske kan din advokatbyrå driva ett eller två fall per år i domstol pro bono? Kanske vill du vara stöd åt en mindre processerfaren jurist eller en handläggare på en antidiskrimineringsbyrå? Kanske vill du hjälpa en enskild som vill driva sitt fall i domstol men saknar resurserna?

Nedan berättar vi varför vi tar detta initiativ, hur vi tänker oss att det ska fungera och på vilket sätt som du skulle kunna engagera dig!

Bakgrund:

Sverige har ratificerat en mängd olika konventioner som fastslår att rätten till likabehandling är en fundamental rättighet. Dessa konventioner ska i sin tur införlivas i det svenska rättssystemet genom lagar och beslut. Men det verkligt avgörande är förstås hur dessa principer, konventioner och bestämmelser tillämpas i praktiken, och hur enskilda personer kan utöva sina rättigheter.

Idag drivs i princip alla diskrimineringsärenden av DO och fackliga organisationer. Ideella föreningar har enligt diskrimineringslagen rätt att i eget namn väcka talan om diskriminering. Men i praktiken begränsas det civila samhällets möjligheter att använda sig av talerätten på grund av otillräckliga ekonomiska resurser och bristande tillgång till juridisk kompetens/processerfarenhet. De fall som hittills drivits av antidiskrimineringsbyråerna har drivits som småmål, vilket ger allvarliga begränsningar i möjligheten att begära diskrimineringsersättning. Att ersättningen är kännbar, och därmed avskräckande, är ett EU-rättsligt krav.

I de fall som för närvarande drivs utmanas också sällan det svenska rättssystemet med hänvisning till exempelvis internationell rätt. Det civila samhället har stor potential att driva rättsutvecklande diskrimineringsprocesser, både utifrån dess förankring hos enskilda föreningsmedlemmar och utifrån sin förmåga att fånga upp vilka frågor som behöver sättas på agendan.

Det finns behov av fler aktiva jurister och experter inom området lika rätt, för att upprätthålla de lagar som skyddar våra rättigheter. Fler kunniga aktiva juridiska aktörer innebär att den diskriminerade får fler att kontakta och fler att erhålla juridisk rådgivning från. Vårt syfte är att engagera jurister för att enskilda ska bli företrädda i domstol i större utsträckning än vad som sker idag.

Utöver behovet av rättspraxis, behövs det också jurister, advokater och forskare som kan bidra till en utveckling av lagstiftning på diskrimineringsområdet eller på andra områden när det visar sig genom rättspraxis eller på andra sätt att de nuvarande lagarna inte räcker till för att förverkliga principen om lika rättigheter och möjligheter.

Rättsnätverkets innehåll och funktion.
Rättsnätverket ska samla och utveckla juridisk expertis inom diskrimineringsområdet och arbeta med samtliga diskrimineringsgrunder. Enskilda jurister kan dock profilera sig på vissa diskrimineringsgrunder eller samhällsområden. Du har möjlighet att engagera dig på ett eller flera olika sätt, och att anpassa antalet uppdrag du tar på dig utifrån dina möjligheter och intresse. Se våra frågor nedan kring hur du skulle vara intresserad av att engagera dig.

Juristerna i nätverket ska kunna välja att erbjuda stöd till de jurister och handläggare som arbetar på de lokala och ideellt ägda antidiskrimineringsbyråerna i landet och till andra intresseorganisationer med rätt att föra talan i domstol – t.ex. som handledare/”bollplank” eller som processförare. Detta är en del av det arbete som Diskrimineringsbyrån Uppsala vill utveckla genom det EU-finansierade AGERA-projektet och där vi även hoppas kunna bilda en talerättsfond för att kunna stämma på högre belopp.

Vi vill också undersöka hur detta nätverk skulle kunna vara en juristpool för privatpersoner som vill få sitt ärende prövat utan att gå via en antidiskrimineringsbyrå eller intresseorganisation. Detta är en del av en projektidé kring egenmakt för personer med olika typer av funktionsnedsättningar som Independent Living Institute vill utveckla.

Rättsnätverkets organisation.

Hur rättsnätverket ska organiseras beror i stort på vilket gensvar vi får av detta initiativ och på det utvecklingsarbete som bedrivs just nu inom AGERA-projektet kring etablerandet av en talerättsorganisation samt det arbete som Independent Living Institute planerar. Här är vi gärna intresserade av dina förslag och exempel på organisering.

Vi vill driva ärenden både för att ge upprättelse åt enskilda och för att driva rättsutvecklingen framåt.

Hur vill du engagera dig?

Som jurist föreslår vi att du kan engagera dig på följande sätt:

  1. Ombud i diskrimineringstvister pro bono1;

  2. Ombud i diskrimineringstvister med arvode efter uppbyggnad av processfond;

page2image24928
  1. Ombud i diskrimineringstvister med arvode i de fall den enskilde har ekonomiska möjligheter att bestrida arvodet;

  2. Rådgivare till enskilda inför en eventuell diskrimineringstvist;

  3. Mentor till mindre processerfaren jurist som är ombud i diskrimineringsmål;

  4. Rådgivare till nätverkets organisationer medverkan i referensgrupp för diskussion

    om utvecklingen av metoder och processen i diskrimineringstvister samt även förslag till förändringar i lagstiftning;

Som du ser är detta ett arbete under utveckling och vi hoppas att du vill vara med och utveckla det tillsammans med oss!

Vi kommer under början av hösten att bjuda in dig som är intresserad av att engagera dig, samt representanter från intresserade organisationer, till ett möte där nätverket bildas och där vi diskuterar dess organisation med mera.

Hör av dig så snart du kan om du är intresserad att medverka.
Om du vill ha mer information kan du höra av dig till någon av undertecknande.
Hoppas att vi ses i höst!
Med vänliga hälsningar,

*********************************************************************************************************

Stockholm 2013-06-05

Stellan Gärde ApplyHumanRights.com

070 699 40 49  Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den

Uppsala 2013-06-05 

Linda Awerstedt Diskrimineringsbyrån Uppsala (DU) 072 203 97 44  Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den

Stockholm 2013-06-05

Adolf Ratzka
Independent Living Institute
073 651 03 41  Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den

Stockholm 2013-06-05

Paul Lappalainen
ICJ Sverige
073 6828247  Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den

 
 

Nyheter

Bidrag till TALERÄTTSFONDEN

[18 juni 2010]

TALERÄTTSFONDEN

behöver ditt stöd -

Skicka bidrag till konto:

Bankgiro: 5224-2146

Swish: 1231988435

Du kan även donera via PayPal

 

Människorättsnyheter - länkar för dig

[23 oktober 2015]

UN Human Rights

Amnesty International

Human Rights Watch

European court of Human Rights - news

EU Court of Justice- news

International Bar Association

International Commission of Jurists

International Criminal Court

International Court of Justice

Foundation for Legal Technologies Devt

Int’l Rehabilitation  Council for Torture Victims

Int’l Coalition Against Enforced Disappearances

Disabled People’s International

Lawyers without Borders

Avocats sans Frontieres

Anti-Slavery

Women’s Learning Partnership for Rights

Woman Kind Worldwide

Committee on the Elimination of Racial Discrimination

Committee on the Elimination discrimination against Women

Committee against Torture

Committee on the Rights of Child

Human Rights Committee

International Labour Organization

Committee to Protect Journalists

Reporters Without Borders

Swedish Refugee Advice Center
Lawyers for Human Rights

Tahirih Justice

Civil Rights Defenders

 

 

Inbjudan till medverkan i ett rättsnätverk mot diskriminering

[10 juni 2013]

För den som har drabbats av diskriminering och rättighetskränkningar i Sverige finns små möjligheter att få upprättelse. Diskriminerings-
ombudsmannen (DO) driver få av de ärenden som anmäls. DO har klargjort att DO riktar in sig på att driva praxisbildande ärenden. Utöver fackliga organisationer driver mycket få andra aktörer rättsprocesser gällande diskriminerings- och rättighetsfrågor. Det innebär att de flesta som blir diskriminerade idag inte kan få sina ärenden prövade i domstol.